close

 • Być wiernym Ojczyźnie mej, Rzeczypospolitej Polskiej

   

 • KARTA POLAKA

 • 4 września 2012

   

   

  Informacja w sprawie Karty Polaka


  Karta Polaka jest dokumentem potwierdzającym przynależność jej posiadacza do Narodu Polskiego.

  Konsul RP w Odessie przyjmuje wnioski od osób zamieszkałych w obwodach: Odeskim, Chersońskim, Mikołajowskim i AR Krymu.

   

  Wnioskodawca nie ponosi żadnych opłat związanych z procedurą ubiegania się o Kartę Polaka.

  W celu złożenia wniosku na Kartę Polaka prosimy o kontakt telefoniczny pod numer telefonu:

  +38 048 718 24 80.

   


  Komu może zostać przyznana Karta Polaka?

   

  Karta Polaka może zostać przyznana osobie, posiadającej w dniu złożenia wniosku obywatelstwo: Republiki Armenii, Republiki Azerbejdżańskiej, Republiki Białoruś, Republiki Estońskiej, Gruzji, Republiki Kazachstanu, Republiki Kirgiskiej, Republiki Litewskiej, Republiki Łotewskiej, Republiki Mołdowy, Federacji Rosyjskiej, Republiki Tadżykistanu, Turkmenistanu, Ukrainy lub Republiki Uzbekistanu albo posiadającej w jednym z tych państw status bezpaństwowca,

  która spełnia łącznie następujące trzy warunki:

   

  - Wykaże swój związek z polskością przez przynajmniej podstawową znajomość języka polskiego, który uważa za język ojczysty oraz znajomość i kultywowanie polskich tradycji i obyczajów.

  - W obecności konsula Rzeczypospolitej Polskiej złoży pisemną deklarację przynależności do Narodu Polskiego.

  - Wykaże, że co najmniej jedno z jej rodziców lub dziadków albo dwoje pradziadków było narodowości polskiej lub posiadało obywatelstwo polskie (oryginały dokumentów + kserokopia).

   

  Jeśli wnioskodawca nie może przedstawić dokumentów, dotyczących polskiego pochodzenia, powinien przedstawić zaświadczenie upoważnionej organizacji polskiej na UKRAINIE, potwierdzające aktywne zaangażowanie w działalność na rzecz języka i kultury polskiej lub polskiej mniejszości narodowej przez okres co najmniej ostatnich 3 lat.

   

  Karta Polaka może być przyznana także osobie, będącej obywatelem jednego z państw dawnego ZSRR, której pochodzenie zostanie prawomocnie stwierdzone zgodnie z przepisami ustawy dnia 9.11.2000 r. o repatriacji (Dz. U. z 2004 r., nr 53, poz. 532, z późniejszymi zmianami), pod warunkiem wykazania się znajomością języka polskiego w stopniu co najmniej podstawowym.


  UWAGA!

  Posiadacz Karty Polaka nie uzyskuje automatycznie obywatelstwa polskiego.
  Karta Polaka nie zastępuje wizy i nie uprawnia do przekraczania granicy.


  UWAGA!

  Małoletni do 18 roku życia mogą otrzymać Kartę Polaka wyłącznie na wniosek rodziców, którzy już posiadają Karty Polaka. Jeżeli Kartę Polaka posiada tylko jeden z rodziców, drugi może przed konsulem wyrazić zgodę na wydanie małoletniemu Karty Polaka (nie potrzeba tej zgody, jeśli drugi z rodziców pozbawiony jest władzy rodzicielskiej).

   

  Przy składaniu wniosku o Kartę Polaka jest wymagana obecność osoby małoletniej, która ukończyła 5 lat, oraz osoby ubezwłasnowolnionej całkowicie.

  Przyznanie Karty Polaka małoletniemu, który ukończył 16 lat, może nastąpić jedynie za jego zgodą.


   

  Złożenie wniosku o przyznanie Karty Polaka.

   

  • Wniosek dostępny jest w każdym polskim konsulacie, w organizacjach polskich oraz na stronie internetowej KG RP w Odessie.
  • Prosimy wypełnić wniosek zgodnie z objaśnieniami dołączonymi do wniosku.
  • W zaznaczonym miejscu we wniosku należy wkleić jedno aktualne zdjęcie wnioskodawcy, wykonane wg wymagań określonych w tym wniosku.
  • Wypełniony wniosek należy podpisać w wyznaczonym miejscu.

  UWAGA!
  Podpis musi się zmieścić się w narysowanej we wniosku ramce.

   


  Skompletowanie dokumentów

   

  • Prosimy o zebranie dokumentów, świadczących o Państwa polskiej narodowości; prosimy wybrać tylko te dokumenty, które w sposób najbardziej jednoznaczny to potwierdzają. Np. gdy wnioskodawca ma jednego z rodziców Polaka, wystarczy tylko jeden dokument, np. metryka urodzenia wnioskodawcy z wpisem o polskiej narodowości jednego z rodziców.
  • Należy skopiować paszport zagraniczny (stronę ze zdjęciem) oraz paszport wewnętrzny (strona ze zdjęciem i strona z adresem stałego zamieszkania).
  • Prosimy o skopiowanie oryginalnych dokumentów, które wraz z oryginałami należy przedstawić konsulowi (kopie pozostają w konsulacie, a oryginały zostaną zwrócone właścicielowi).

   

   

  Na rozmowę z konsulem w wyznaczonym dniu i godzinie prosimy zabrać ze sobą:

  • wypełniony wniosek ze zdjęciem;
  • oryginały i kserokopie dokumentów;
  • oryginały i kserokopie paszportu zagranicznego oraz wewnętrznego.

   

  UWAGA!
  Wniosek musi być przygotowany bardzo starannie, bez żadnych poprawek i skreśleń.


   

  UWAGA!
  Konsul będzie rozmawiał wyłącznie po polsku. Osoba, ubiegająca się o Kartę Polaka, powinna podpisać w obecności konsula deklarację o przynależności do Narodu Polskiego.


   

  Jakie mogą być powody odmowy przyznania Karty Polaka?

   

  • Wnioskodawca nie spełnia głównych warunków przyznania Karty Polaka (przynależność do Narodu Polskiego, podstawowa znajomość języka polskiego oraz znajomość i kultywowanie polskich tradycji i zwyczajów).
  • Wnioskodawca złożył wniosek lub dołączył do niego dokumenty zawierające nieprawdziwe dane osobowe lub fałszywe informacje.
  • Wnioskodawca w rozmowie z konsulem zeznał nieprawdę albo zataił prawdę, lub też posłużył się sfałszowanymi dokumentami.
  • Wnioskodawca repatriował się z Polski na podstawie umów zawartych przez Polskę w latach 1944-1957 z radzieckimi republikami Białorusi, Ukrainy, Litwy lub z b. ZSRR do jednego z tych państw.
  • Wnioskodawca nabył obywatelstwo polskie lub zezwolenie na osiedlenie się w Polsce (tj. kartę stałego pobytu).
  • Przemawiają za tym względy obronności, bezpieczeństwa albo ochrony porządku publicznego Rzeczypospolitej Polskiej.
  • Wnioskodawca działa lub działał na szkodę podstawowych interesów RP.

   


  Od decyzji odmownej konsula przysługuje odwołanie, które wnosi się za pośrednictwem konsula w terminie 30 dni od daty doręczenia decyzji do Rady ds. Polaków na Wschodzie.

   

  Uprasza się aby osoba zapisana na rozmowę z konsulem posiadała wszystkie niezbędne dokumenty, ponieważ niekompletny wniosek nie będzie przyjęty, a zainteresowany będzie odsyłany na koniec kolejki. Będzie musiał ponownie umawiać się na spotkanie.

  Osoby posiadające Kartę Polaka mogą ubiegać się o wydanie wizy krajowej (polskiej) - ważnej na terytorium Polski 365 dni.

  Przyjęcie i rozpatrzenie wniosku jest bez opłat.

   


   Oficjalny adres e-mail - odessa.kg.sekretariat@msz.gov.pl

   

  Wymiana Karty w związku ze zmianą danych osobowych

  • Dokumenty, które należy okazać w celu zmiany danych posiadacza Karty Polaka :
  • wypełniony poprawnie wniosek (podpisany z przyklejonym zdjęciem, z dopisanym numerem telefonu wnioskodawcy);
  • oryginał i kserokopię paszportu zagranicznego (ze zmienionymi danymi);
  • oryginał i kserokopię paszportu wewnętrznego;
  • oryginał i kserokopię aktu urodzenia;
  • oryginał i kserokopię aktu ślubu – w przypadku zmiany nazwiska;
  • świadectwo o zmianie imienia - w przypadku zmiany imienia

   

  Wymiana Karty Polaka osoby małoletniej, która uzyskała pełnoletniość

   

  Karta Polaka wydana dla dziecka - małoletniego poniżej 18 roku życia- na wniosek rodzica (rodziców) posiadaczy Karty Polaka traci ważność po upływie roku od uzyskania przez niego pełnoletności. Jeżeli najpóźniej na 3 miesiące przed upływem tego terminu posiadacz złoży wniosek o przedłużenie ważności, ważność przedłużana jest na okres 10 lat. To znaczy: po ukończeniu 18 lat posiadacz Karty Polaka ma 9 miesięcy na złożenie wniosku o jej przedłużenie.

   

  W celu przedłużenia ważności Karty Polaka należy przygotować wniosek, do którego trzeba dołączyć:

  -kserokopię paszportu zagranicznego (strona ze zdjęciem);

  -kserokopię paszportu wewnętrznego (strona ze zdjęciem i pieczątką zameldowania)

  -akt urodzenia;

  -kserokopię Karty Polaka;

  -oryginał Karty Polaka.

   

  Wymiana Karty Polaka osoby dorosłej kończącej swoją ważność

  Karta Polaka jest ważna przez okres 10 lat od dnia jej przyznania.

  Jeżeli najpóźniej na 3 miesiące przed terminem utraty ważności Karty Polaka jej posiadacz złoży wniosek o przedłużenie ważności, ważność Karty Polaka jest przedłużana na okres kolejnych 10 lat.

   

  •  UWAGA!

  Przy składaniu wniosku dla dziecka muszą być obecni oboje rodzice.

  Korzystne dla Państwa jest przyniesienie paszportu zagranicznego dziecka, w którym imię i nazwisko dziecka napisano w j. angielskim. Pozwoli to uniknąć ewentualnych błędów i różnic w pisowni ww. danych w Karcie Polaka.

   

   

  Odbiór Karty Polaka

  Uprzejmie informujemy, że Karty Polaka są wydawane w Konsulacie Generalnym RP w Odessie,

  ul. Uspieńska 2/1, w dni robocze, od poniedziałku do piątku, w godzinach 14.00-15.00.

   

   

  Pliki do pobrania:

   

   

  1- Wniosek o przyznanie Karty Polaka


  2- Wymagania dotyczące znajomości języka polskiego, kultywowania polskich tradycji i zwyczajów


  3- Ustawa z dnia 7 września 2007 r. o Karcie Polaka


  4- Ustawa z dnia 24 października 2008 r. o zmianie ustawy o Karcie Polaka


  5- Ustawa z dnia 29 lutego 2008 r. o zmianie ustawy o Karcie Polaka oraz ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych


  6- Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 4 marca 2008 r. w sprawie określenia wzoru wniosku o przyznanie Karty Polaka oraz wzoru Karty Polaka


  7- Obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 7 marca 2008 r. w sprawie wykazu organizacji polskich lub polonijnych uprawnionych do wystawiania zaświadczeń potwierdzających aktywne zaangażowanie w działalności na rzecz języka, kultury polskiej, lub polskiej mniejszości narodowej 


   

   

  Drukuj Drukuj Podziel się treścią: